คู่มือขนาด ระวังกระเป๋าเดินทาง

การวัดกระเป๋าเดินทาง

เล็ก ปานกลาง ใหญ่
ความสูง(มีล้อ) ซม 58.42 67.95 78.74
ความยาว ซม 34.29 41.91 52.07
ความกว้าง ซม 22.86 25.40 27.94
ความยาวด้ามจับ, ซม 54.50 43.18 45.72